ارتباط بین فساد اداری و رشد اقتصادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی نحوه ارتباط فساد اداری با رشداقتصادی کشورهای عضو اکو وکشورهای عضوسازمان همکاری اقتصادی و توسعه  است که به روش پژوهش علّی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و با ابزار گردآوری به صورت سری زمانی و شامل ارقام و داده‌های کلان اقتصادی و فساد اداری به انجام رسیده است.
تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش داده‌های تلفیقی است. که در آن الگوهای برازش شده را مورد بررسی قرار داده ومیزان دخالت و تعیین کنندگی هر یک از متغیرها برآورده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد: فساد اداری کشورهای عضو اکو ارتباط معکوس و معنی داری با نرخ رشد اقتصادی آنها دارد؛ فساد اداری کشورهای عضوOECD ارتباط معکوس و معنی داری با نرخ رشد اقتصادی آنها دارد

کلیدواژه‌ها