بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و تعهدسازمانی کارکنان در شرکت ارتباطات سیار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف این مقاله، بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و تعهدسازمانی وارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقا توانمندسازی و تعهدسازمانی کارکنان می‌باشد. این مطالعه توصیفی ازنوع همبستگی می‌باشد که در آن رابطه توانمندسازی با تعهدسازمانی مورد مطالعه قرارگرفته است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش 140 نفر از کارکنان رسمی و قراردادی شرکت ارتباطات سیار (اداره امورمشترکین مرکزی) می‌باشند.
برای سنجش توانمندسازی از پرسشنامه توانمندسازی برگرفته از تست توانمندسازی اسپریتزر و برای سنجش تعهدسازمانی از پرسشنامه استاندارد می‌یروآلن استفاده شده است. با توجه به نوع و روش پژوهش از آزمون اسپیرمن وفریدمن برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. هر4 فرضیه فرعی و فرضیه اصلی پژوهش در سطح اطمینان 99 درصد مورد تایید قرار گرفتند، ولی احساس شایستگی در شغل با مقدار 0.426 بیشترین نقش را در ارتباط با متغیرتعهد سازمانی کارکنان شرکت ارتباطات سیار ایفا می‌کند و احساس معنی داربودن در شغل با ضریب همبستگی 0.321 در اولویت دوم قرار دارد و متغیرهای احساس داشتن حق انتخاب و احساس موثر بودن در شغل به دلیل بیشتر بودن بودن مقدارسطح معنی داری آزمون از 0.50 در مدل رگرسیونی معنی دار نیستند.

کلیدواژه‌ها