رویکرد تلفیقی مهندسـی ارزش و اصول نـاب در خـلق ارزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

این مقاله نتیجه یک مطالعه‌ی مدون کتابخانه‌ای است که ضمن معرفی، تعریف، تاریخچه و پیشینه دو رویکرد مهندسی ارزش(VE) و اصول ناب(LP)، به کارکرد ترکیبی آنها و تأثیرات این دو رویکرد بر یکدیگر و همچنین به تحقیقات انجام شده و در نهایت چگونگی بکارگیری تلفیقی(LVE)این دو رویکرد با نگرشی جدید و نوآورانه به تشریح ارتباط وتلفیق ابزارها و تکنیکهای آنان جهت خلق و توسعه  ارزش در سازمان پرداخته است

کلیدواژه‌ها