بررسی انگیزه‌ها و علل انجام سرقت علمی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

در عصر حاضر با ظهور فناوری اطلاعات وارتباطات سرعت تبادل، انتقال وارائه اطلاعات به نحو چشمگیری افزایش یافته وامکان دسترسی به اطلاعات بیش از پیش تسهیل یافته است. در چنین فضایی حفاظت وحراست از مالکیت فکری پژوهشگران ونویسندگان اهمیت بیشتری می‌یابد ورعایت اصول اخلاقی وحفظ امانت داری استفاده از مطالب وپژوهشهای نویسندگان ومحققان ضرورت بیشتری دارد. در این مقاله سعی شده است ابتدا به اصول اخلاقی پذیرفته شده در این زمینه وسپس به بیان نمونه‌هایی از سرقت علمی وعلل وعوامل آن پرداخته شده است وعدم توسعه، عدم دانش وآموزش صحیح، ترفیع‌های بدون بررسی، توجه به کمیت پژوهش به جای کیفیت، مدرک گرایی، فقدان قوانین روشن وبازدارنده واعتبار پژوهشی ناکافی در کشور به عنوان انگیزه‌ها وعلل سرقت علمی شناسایی شده‌اند وتدوین قوانین بازدارنده، آموزش وفرهنگ سازی وایجاد بانک اطلاعاتی جامع پژوهش به عنوان راهکارهایی جهت کاهش سرقت علمی در کشور ذکر شده‌اند.

کلیدواژه‌ها