ارزیابی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

این پژوهش به ارزیابی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان معاونت برون مرزی سازمان صدا وسیما پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی، همبستگی می‌باشد که با توجه به تعداد جامعه مورد نظر که 1500 نفر می‌باشد از فرمول جامعه معلوم استفاده و تعداد نمونه 174 نفر تعیین گردید که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شیرینگ و پرسشنامه رضایت شغلی JSS می‌باشد. برای آزمون این فرضیه‌ها از سه آزمون همبستگی اسپیرمن، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
یافته‌ها نشان می‌دهد  که بین هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد؛ بین هر یک از پنج مؤلفه هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها