تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است. که به روش پیمایشی- توصیفی اجرا شده است جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارمندان کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، مولفه چشم انداز استراتژیک جایگاه اول و مولفه کاربرد دانش در جایگاه دوم.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از یافته پژوهش نشان می دهد که از نظر کاربرد دانش، چشم انداز استراتژیک، میل به تغییر و فشار عملکرد در سطح مطلوب قرار دارد اما مؤلفه‌های اتحاد و توافق، سرنوشت مشترک و روحیه در سطح ضعیفی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها