بررسی نقش رهبری معنوی مدیران بر توانمندسازی کارکنان بانک (مطالعه موردی: استان گیلان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر سنجش معنی دار بودن ارتباط میان رهبری معنوی با توانمندسازی کارکنان بانک‌های استان گیلان در دو بخش دولتی و خصوصی است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با هدف کاربردی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و در قالب روش پژوهش میدانی در بین 363 نفر بعنوان نمونه آماری پژوهش انجام گرفته است
 یافته‌های این پژوهش نشان گر رابطه علی معنی دار و مثبت میان رهبری معنوی و توانمندسازی(54/0) بوده و هم چنین نتایج آزمون فرضیات بیان می‌کنند که بین ابعاد رهبری معنوی شامل (چشم انداز، امید و ایمان، عشق به نوع دوستی، معنی داری، عضویت، تعهد و بهره‌وری) و توانمندسازی کارکنان بانک‌های دو بخش دولتی و خصوصی استان گیلان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها