بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی افراد و اعتیاد به کار کارکنان یک سازمان دولتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

هدف: بعضی افراد به حدی کار می‌کنند که خانواده و دوستان آنها خواستار توجه بیشتر می‌باشند امروزه این افراد به عنوان معتاد به کار معرفی می‌شوند پژوهش حاضر رابطه ویژگیهای شخصیتی افراد و اعتیاد به کار آنهارا در بین کارکنانیک سازمان دولتی مورد بررسی قرار داده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کارمندان یک سازمان دولتی بودند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه و برای آزمون فرضیه‌ها ی اصلی از همبستگی چندگانه و برای آزمون فرضیه‌های فرعی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
یافته ها: یافته‌های پژوهش، ضریب همبستگی معنی داری را بین متغیرهای ویژگیهای شخصیتی و اعتیاد به کار نشان می‌دهد. به طور کلی بین ویژگیهای شخصیتی (خود باوری، خود شیفتگی و کانون کنترل) کارکنان و اعتیاد به کار آنهارابطه وجود دارد.    

کلیدواژه‌ها