بررسی طرح تعدیل نیروی انسانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأثیر آن بر بهره‌وری نیروی انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

موضوع پژوهش حاضر، بررسی طرح تعدیل نیروی انسانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأثیر آن بر بهره‌وری نیروی انسانی می‌باشد. روش انجام این تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است که هدف، بررسی تأثیرپذیری شاخصهای بهره‌وری کارکنان از اجرای طرح تعدیل نیروی انسانی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. که 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اجرای طرح تعدیل نیروی انسانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی بر بهره‌وری کارکنان مؤثر بوده و این دو متغیر دارای رابطه معناداری با یکدیگر می‌باشند. همچنین مشخص گردید که اولویت بندی شاخصهای بهره‌وری از نظر تأثیر پذیری و همبستگی بیشتر با مؤلفه تعدیل نیروی انسانی عبارت است از : بازخور عملکرد، شناخت شغل، سازگاری محیطی، توان کار، اعتبار دستور مدیران، انگیزش و حمایت سازمانی (عدم وجود رابطه معنادار)

کلیدواژه‌ها