تهیه ابزاری استاندارد جهت سنجش معنویت در نظام اداری ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

معنویت مفهومی بسیار گسترده است که هر کس با توجه با اعتقادات، باورها و ارزش‌های شخصی، تفسیری متفاوت از دیگری از آن بعمل می‌آورد. برخی ریشه‌ای دین محور برای معنویت قائلند و برخی دیگر معتقدند که معنویت ارتباطی با دین رسمی نداشته و بسیار گسترده‌تر از آن است. این امر مساله سنجش معنویت را تحت الشعاع قرار داده و بر مشکلات فرا روی سنجش معنویت افزوده است. با این‌ وجود، مدیریت معنویت در محیط‌های کاری در وهله اول مستلزم در اختیار داشتن تعریفی عملیاتی و ابزاری استاندارد جهت سنجش آن است. با توجه به پر رنگ شدن نقش معنویت در موفقیت و شکست سازمان‌ها در سالیان اخیر و تاکید مدیران ارشد کشور مبنی بر تقویت معنویت در محیط‌های کاری دولتی، در مقاله حاضر ضمن مرور کارهای مهم انجام شده در راستای سنجش معنویت و مشکلات فرارو، سعی خواهد شد ابزاری استاندارد مبتنی بر ارزش‌های دینی و فرهنگی کشور جهت سنجش معنویت در محیط‌های سازمانی دولتی ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها