بررسی رابطه میان هوش عاطفی و تناسب ارزشی فرد- سازمان (مورد مطالعه: کارکنان صدا و سیمای مرکز لرستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

امروزه محیط‌های کاری به شدت پیچیده و متلاطم شده‌اند. به دنبال این تغییرات،‌ پژوهشگران زیادی به بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت‌های سازمانی پرداخته‌اند. در این میان هوش عاطفی به عنوان یک فاکتور موثر بر عملکرد مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر، رهبران سازمانی برای تأثیر بر اثربخشی سازمان، به دنبال روش‌ها و چارچوب‌هایی هستند تا دقت تصمیم‌گیری‌های حیاتی مرتبط با استخدام، ابقا، و ترفیع کارکنان در جهت تناسب بیشتر فرد با سازمان را افزایش دهند. از این‌رو این پژوهش درصدد بررسی رابطه بین هوش عاطفی و تناسب ارزشی فرد- سازمان است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی (همبستگی) می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان صدا و سیمای مرکز لرستان تشکیل می‌دهند. نمونه آماری شامل 169 نفر از کارکنان است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی برای آزمون فرضیات پژوهش انتخاب شده‌اند. داده‌های مطالعه با استفاده از پرسش‌نامه استاندارد جمع‌آوری شده و با استفاده از تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از انجام پژوهش بیانگر رابطه معنادار میان هوش عاطفی و تناسب ارزشی فرد- سازمان است

کلیدواژه‌ها