بررسی رابطه جمع گرایی با عدالت سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی رابطه جمع گرایی با عدالت سازمانی در کارکنان دانشگاه پیام نور لواسان طراحی شده است. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان (شامل 30 نفر) در دانشگاه پیام نور لواسان می‌باشد. نمونه‌گیری با توجه به شرایط سازمانی تمام شماری می‌باشد. برای سنجش جمع گرایی از پرسشنامه هافستد (پنج سؤال مربوط به جمع گرایی در برابر فرد گرایی) و برای سنجش عدالت سازمانی از پرسشنامه نیهوف و مورهن (هیجده سؤال مربوط به عدالت مراوده‌ای، عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای) و منظور از عادلانه بودن یک نهاد اجتماعی این است که حقوق و مسئولیت‌ها، قدرت و اختیار و مزایا فرصت‌های وابسته خود را عادلانه توزیع کنیم. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش­های آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بوده است که جمع گرایی با عدالت سازمانی همبستگی معنی داری دارد. 

کلیدواژه‌ها