اثر ادراک عدالت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان در بخش دولتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

پژوهش حاضر با مطمح نظر قرار دادن عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان، به بررسی نقش
میانجی دو بعد مهم از ابعاد رضایت شغلی یعنی تعهد سازمانی و کانون کنترل درونی در رابطه بین
عدالت سازمانی و رضایت شغلی می پردازد. جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت ملی گاز تهران
بزرگ بوده اند. تحلیل داده ها ( ۱۱۱ پرسشنامه) با استفاده از آزمون کولموگروف‐ اسمیرنوف ، مقایسه
میانگین یک جامعه، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری صورت گرفته است. یافته های پژوهش
حاکی از تأیید نقش میانجی تعهد سازمانی و رد نقش میانجی کانون کنترل درونی در رابطه میان
عدالت سازمانی و رضایت شغلی است.

کلیدواژه‌ها