مطالعه کیفیت خدمات بانک ملت پس از واگذاری به بخش خصوصی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

ارزیابی سطح انتظارات و ادراکات مشتریان بنگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی به ویژه بانک‌ها می‌تواند در بهبود کیفیت خدمات این بنگاه‌ها موثر باشد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان تأثیر خصوصی سازی بر کیفیت خدمات بانک ملت صورت پذیرفته است؛ در این راستا پس از بررسی مطالعات و مقالات موجود در زمینه مکاتب فکری کیفیت خدمات، مدل‌های مختلف کیفیت خدمات و ابزارهای مختلف اندازه گیری آن، پرسشنامه‌ای مطابق با مدل سروکوال به منظور دریافت نظر مشتریان توزیع شده است. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که واگذاری بانک ملت به بخش خصوصی، منجر به بهبود کیفیت خدمات این بانک نگردیده است. در واقع با وجود آن که ادراکات مشتریان نسبت به عملکرد بانک در تمامی ابعاد با بهبود اندکی مواجه بوده است، افزایش انتظارات مشتریان به واسطه خصوصی شدن بانک، میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات آنان را کمابیش افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها