دلایل انحراف بودجه کل کشور از اهداف برنام ههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده مسئول

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انحراف اهداف بودجه و برنامه های اول تا
چهارم توسعه بوده است، تا از این رهگذر زمینه لازم برای تدوین و اجرای برنامه های توسعه بعدی
در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز، فراهم شود. بدین منظور شش دسته از عوامل شامل عوامل
اقتصادی، ساختاری، قانونی، انسانی، سیاسی و اجتماعی ‐ فرهنگی در نظر گرفته شده اند. روش
پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان و مجریان امر تدوین
و اجرای برنامه های توسعه و بودجه ریزی از بین چند سازمان که در سیاست گذاری و اجرای خط
مشی های برنامه و بودجه نقش دارند، انتخاب شده است. از طریق نمونه گیری تصادفی طبق های حجم
نمونه تعیین شد. ابزار پژوهش در این بررسی، پرسشنامه ای محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت بوده
که پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ محاسبه و روایی آن به شیوه روایی محتوا بر اساس نظر اساتید
صاحب نظر مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل داده ها نشان داد که بجز عوامل اجتماعی فرهنگی بقیه
عوامل در بروز این انحراف مؤثر بوده و نقش عوامل سیاسی در عدم تحقق اهداف برنامه های توسعه
بیش از سایر عوامل است.

کلیدواژه‌ها