ارائه الگوی سرمایه اجتماعی سازمانی اثربخش (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان خراسان رضوی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده مسئول

چکیده

    هدف اصلی این تحقیق ارائه الگوی سرمایه اجتماعی سازمانی اثربخش متناسب با سازمان‌های دولتی استان خراسان رضوی است. به این منظور پس از بررسی مبانی نظری تحقیق و مصاحبه اکتشافی با متخصصین آشنا با مفهوم، مدل اولیه تحقیق طراحی و پس از آن از طریق تکنیک دلفی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های مدل سرمایه اجتماعی شناسایی و سپس از طریق تکنیک AHP (مقایسات زوجی) به مقایسه ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های این مدل پرداخته شده و اولویت هر کدام از آنها مشخص شده است. نتیجه این مرحله از تحقیق نشان داد که سرمایه اجتماعی در سازمان‌های دولتی استان خراسان رضوی متشکل از سه بعد ساختاری، رفتاری و شناختی- نگرشی است. این ابعاد مجموعاً از هفده مؤلفه و پنجاه و سه شاخص تشکیل شده‌اند. برای تعیین اثربخشی مدل، این مدل در جامعه آماری از طریق مدل معادلات ساختاری آزمون شد. جامعه آماری این تحقیق را مدیران سازمان‌های دولتی استان خراسان رضوی (49 سازمان) تشکیل داده‌اند. تعداد مدیران در زمان اجرای تحقیق 1360 بودند. تعداد 300 مدیر بر اساس نمونه گیری خوشه ای انتخاب و پرسشنامه‌های مورد نظر بین آنها توزیع شد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که تمام مدل‌های تحلیل مسیر بدست آمده از آزمون مدل نیز معنادار بوده و اثربخش بودن مدل را تأیید می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها