عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری منابع انسانی (مورد مطالعه در سازمان تأمین اجتماعی استان تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

امروزه رسمیت سازمان­ها با منابع انسانی آن­ها شناخته می­شود و اهمیت دادن به منابع انسانی به‌عنوان اساس و محور کار مدیریت سازمان­ها می­باشد. از آنجایی­که استفاده­ی مطلوب از منابع انسانی به سهولت میسر نمی­باشد؛ بنابراین بهبود بهره­وری منابع انسانی باید یکی از اهداف مهم هر سازمان تلقی شده و برای آن برنامه­ریزی صحیحی را تدارک دید. این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای بهره­وری منابع انسانی پرداخته است. جامعه­­ی آماری این پژوهش، تمام افراد شاغل در شعب غرب سازمان تأمین اجتماعی استان تهران بوده که طبق آمار، تعداد این افراد 1200 نفر است. افراد در نمونه­ی پژوهش، به­صورت تلفیقی از خوشه­ای و تصادفی ساده انتخاب شدند که با استفاده از فرمول حجم نمونه، 300 نفر از کارکنان به­عنوان نمونه مشخص شدند. سپس پرسش­نامه­ی تهیه شده که حاوی هشت معیار چهار گزینه­ای بود، بین آن­ها توزیع شد. یافته­های این پژوهش، با استفاده از روش­های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج آزمون ویلکاکسون تک نمونه­ای با اطمینان 95 درصد نشان داد که با توجه بیشتر به ابعاد مادی و غیرمادی در این سازمان، می­توان بهره­وری منابع انسانی را به­منظور ارائه­ی خدمات با کیفیت و کمیت مطلوب افزایش داد.

کلیدواژه‌ها