اولویت‌بندی نقش‌های رهبر در فازهای مختلف فرآیند نوآوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

تحقیق حاضر با هدف اولویت‌بندی نقش‌های مختلف رهبر در فازهای مختلف فرآیند توسعه محصول جدید در سازمان صنایع هوایی کشور صورت گرفته است. بر این اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوع و اشاره به تفاوت‌های فاز ابتدایی و فاز توسعه فرآیند توسعه محصول جدید، نقش‌های رهبر در فرآیند توسعه محصول جدید از دیدگاه نویسندگان مختلف بررسی گردید و در نهایت پنج نقش استخراج شد. همچنین از میان مدل‌های مختلفی که برای فاز ابتدایی و فاز توسعه فرآیند توسعه محصول جدید ارایه شده است، به ترتیب مدل پوسکلا (2009) و مدل اسمیت (2006) انتخاب گردید. بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسشنامه­ها، در فاز ابتدایی به ترتیب نقش‌های متخصص فنی، برنامه ریز، برقرار کننده ارتباط، تیم سازی و پشتیبان حائز اهمیت هستند و در فاز توسعه نقش‌ها به ترتیب اهمیت عبارتند از متخصص فنی، برنامه ریز، تیم سازی، برقرار کننده ارتباط و پشتیبان. همچنین مراحل مختلف فاز ابتدایی در فرآیند توسعه محصول جدید از نظر اهمیت رتبه‌بندی شدند که نتیجه زیر به دست آمد: تشخیص فرصت، ایجاد ایده، ارزیابی نیاز مشتریان، تجزیه و تحلیل کسب و کار، بررسی ایده و انتخاب آن، آزمایش مفهوم، بازبینی فناوری و توسعه مفهوم. همچنین مشخص شد که در فاز توسعه به ترتیب مراحل توسعه و طراحی، مهندسی محصول، آزمون نمونه آزمایشگاهی و تولید در مقیاس انبوه حائز اهمیت هستند. در پایان تحقیق، ضمن تحلیل نتایج و بحث و مقایسه، پیشنهادات کاربردی و پیشنهاداتی برای محققان ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها