موانع قانون‌گرایی در ایران (موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

این پژوهش به بررسی موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به گذشت سه سال از اجرای آن در ایران می‌پردازد، بدین منظور دو دسته عوامل درونی و بیرونی مشتمل بر عواملی که از درون سازمان و متن قانون بر اجرای آن مؤثرند و عواملی که خارج از سازمان مجری و متن قانون بر اجرای آن مؤثرند به عنوان متغیرهای مستقل و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
این پژوهش، یک تحقیق توصیفی است، که از لحاظ تقسیم بندی بر مبنای مخاطب شناسی کاربردی و یک پژوهش میدانی (پیمایشی) می‌باشد، تحقیق حاضر در حوزه استان تهران که مؤثرترین حوزه مالیاتی کشور می‌باشد پیاده شده و جامعه آماری این تحقیق نیز 500 نفر از کارکنان امور مالیاتی که متصدیان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند در نظر گرفته شده است. تعداد نمونه نیز بر اساس جدول مورگان مشتمل بر 217 نفر از کارکنان یادشده می‌باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است که پس از بررسی روائی آن توسط متخصصان و کارشناسان، پایایی آن نیز (با میزان 882/0) مورد تائید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که، عوامل درونی و بیرونی بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موثرند و مشخص گردید عوامل درونی نسبت به عوامل بیرونی بیشتر مانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌گردند.

کلیدواژه‌ها