بررسی تأثیر اجرای طرح برون‌سپاری بر عملکرد کارکنان در شرکت ملی گاز ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

شرکت ملی گاز ایران در طی سال‌های 2003 و 2004 اقدام به برون‌سپاری برخی از وظایف و فعالیت‌های خود نمود و پیرو این تصمیم 8000 نفر از کارکنان خود را در قالب بازنشستگی زودرس، بازخرید، برکناری و ... تعدیل کرد. این پژوهش که با هدف بررسی تأثیر اجرای طرح برون‌سپاری بر عملکرد  کارکنان انجام شده است به لحاظ مخاطب شناسی کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها از نوع «توصیفی-پیمایشی» می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساز که حاوی 20 سؤال در مقیاس لیکرت است به بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان درباره تأثیر اجرای طرح بر عملکرد کارکنان پرداخته‌ شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در شرکت ملی گاز ایران است که تعداد آن‌ها در طی دوره انجام تحقیق 520 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول جوامع محدود 82 نفر برآورد شده است و برای تحلیل داده‌های تحقیق نیز از آزمون کولموگروف-اسمیرنف و t تک نمونه‌ای و نمونه‌های مستقل استفاده شده است که در نهایت با مقایسه دیدگاه مدیران و کارشناسان مشخص شد که بین اجرای طرح برون‌سپاری و عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که اجرای طرح برون‌سپاری موجب بهبود عملکرد کاری کارکنان نشده است.

کلیدواژه‌ها