فرهنگ سازمانی، ظرفیت جذب و موفقیت اجرایIT

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نوع فرهنگ سازمانی موثر بر ظرفیت جذب و نقش ظرفیت جذب در موفقیت اجرایی IT است. فرهنگ سازمانی عبارت است از ارزش‌ها و هنجارهای موجود در سازمان که رفتارهای کارکنان سازمان را شکل می‌دهد و ظرفیت جذب عبارت از توانایی سازمان در بدست آوردن اطلاعات و بهره‌برداری و استفاده از آن‌ها می‌باشد ظرفیت جذب بعد جدیدی از یادگیری و خلاقیت است؛ که در این پژوهش نوع فرهنگ سازمانی مؤثر بر ظرفیت جذب مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر حوزه­های ستادی هفت سازمان خدماتی دولتی (اداره طرح­های عمرانی خزانه داری کل، حوزه اداری و مالی بیمارستان شهید رجایی، حوزه ستادی تربیت بدنی استان تهران، حراست شرکت صنایع ملی پتروشیمی، حوزه ستادی شرکت متروی تهران، حوزه ستادی بنیاد سینمایی فارابی و حوزه ستادی سازمان انتقال خون) در شهر تهران می­باشد. که جمع افراد شاغل در این سازمان­ها (حجم جامعه آماری) مشتمل بر 862 کارمند می­باشد و از این جامعه آماری به روش نمونه­گیری ساده 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی است که از طریق پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری گردیده است و برای سنجش آن‌ها از مدل‌های آماری همبستگی و رگرسیون چندگانه از طریق نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج بدست آمده در مرحله اول نشان می‌دهد که نوع فرهنگ سازمانی تأثیر عمده ایی بر ظرفیت جذب دارد و در مرحله دوم ظرفیت جذب تأثیری مثبت بر روی موفقیت اجرایی IT دارد. نتایج حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی قوی از طریق تأثیرگذاری بر ظرفیت جذب، امکان بکارگیری موفقیت آمیز فناوری اطلاعات را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها