طراحی الگوی مشروعیت سازمانی در جهت ایجاد تصویر ذهنی مطلوب برای اجرای موفق استراتژی‌های سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: هدف تحقیق حاضر طراحی الگوی مناسب مشروعیت به منظور ایجاد تصویر ذهنی مطلوب سازمانی در جهت اجرای موفق استراتژی‌های سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌باشد.
روش پژوهش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران شعبه ایرانشهر استان تهران می‌باشد که تعداد آن‌ها 540 نفر می‌باشد.
یافته‌ها پژوهش: نتایج سنجش وضعیت مشروعیت سازمانی، تصویر ذهنی، اجرای موفق استراتژی‌های سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، عوامل موثر با روش تحلیل عاملی و ارائه الگوی مشروعیت سازمانی
نتیجه‌گیری: نقاط ضعف در زمینه پژوهش انجام شده مشخص گردیده و توصیه به بهبود با روش خاص خود انجام گرفته است که در مقاله به طور تفصیلی تر آمده است

کلیدواژه‌ها