مقایسه عملکرد شورای اسلامی شهرستان‌های بروجرد و دورود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

شوراهای اسلامی، از دیدگاه اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقش بسیار مهم و والایی دارند به گونه‌ای که برخی از آیات قرآن مجید و روایات و اصول قانون اساسی به شوراها اختصاص یافته است. شوراها یکی از اجزا مهم حکومت محلی در هر کشوری هستند. حکومت محلی یا سازمان محلی، در اندازه محدودتر به مثابه یک کشور است. در مقایسه تعریف کشور با سازمان محلی، برخی وجوه مشترک نمایان می‌شود. بدین معنی که واحدهای محلی هم مانند کشور، بایستی دارای قلمرو مشخص، جمعیت و قدرت لازم برای اجرای وظایف خود باشند. با توجه به اینکه نهال نوپای شوراهای اسلامی در کشور دوره سوم خود را طی می‌کند و از دوران طفولیت خارج شده است این سؤال در این تحقیق مد نظر قرار دارد که عملکرد شوراها در مکان‌های مختلف چگونه بوده و در این راستا عملکرد شورای اسلامی دو شهرستان بروجرد و دورود مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفت و فرضیاتی مبنی بر اثربخش تر بودن عملکرد شورای اسلامی شهر بروجرد از نظر ابعاد برنامه‌ریزی، نظارتی، مشورتی، اجرایی و شاخص‌های عملکردی نسبت به عملکرد شورای اسلامی شهر دورود مطرح شد. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی بوده و با توجه به اینکه فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق مورد تأیید قرار گرفت از آزمون‌های آماری پارامتریک برای آزمون فرضیات استفاده شده است که با توجه به نتایج آزمون‌های به عمل آمده، هیچ کدام از این فرضیه‌ها مورد تأیید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها