ارائه مدل برای ارزیابی اثربخشی اجرای خط مشی‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

این مقاله به ارزیابی اثربخشی اجرای خط مشی‌های مصوب مجلس شورای اسلامی در حوزه بهداشت و درمان می‌پردازد. در ابتدا میزان موفقیت اجرای خط مشی‌های بهداشت و درمان آسیب شناسی گردید. سپس بر اساس مطالعات و ادبیات در بحث اجرا همچنین با توجه به اجرای خط مشی‌ها در برنامه چهارم توسعه در حوزه بهداشت و درمان، نوع اجرای خط مشی‌های مذکور بر اساس مدل چهارگانه اجرای متلند تعیین گردید. در مرحله بعدی، بر مبنای شاخص‌های اثربخشی اجرا که برگرفته از ادبیات تحقیق می‌باشد، میزان اثربخشی اجرای خط مشی‌های مذکور مورد سنجش قرار گرفت. این مقاله که برگرفته از تحقیق می‌باشد، توصیفی از نوع پیمایشی است، به نظرسنجی می‌پردازد و پژوهشی توسعه‌ای است. از طریق مصاحبه و پرسشنامه داده‌ها گردآوری شده است روایی پرسشنامه بر اساس نظرات اساتید مورد تایید قرار گرفت و همچنین  پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان اثربخشی انواع اجرا با یکدیگر متفاوت است و برای افزایش اثربخشی هر نوع اجرا باید به شاخص‌های مختلف توجه نمود.

کلیدواژه‌ها