تحلیل آثار کاربرد فناوری اطلاعات در ارتقاء کیفی تصمیمات یک بانک دولتی مورد مطالعه : بانک سپه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه : در قرن بیستم فن آوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت جهان را در نوردیده است و بر بسیاری از ابعاد زندگی بشر تاثیر گذاشته است بطوریکه تصور انجام فعالیتی بدون فناوری اطلاعات غیر ممکن است.
هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر افزایش کیفیت تصمیم‌گیری در بین مدیران بانک سپه .
روش پژوهش : به لحاظ هدف کابردی و به لحاظ اجرا توصیفی پیمایشی و از نوع تحقیق همبستگی و برای جمع‌آوری اطلاعات پژوهش از دو پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات و کیفیت تصمیم‌گیری استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مدیران بانک سپه در سطح شهر تهران که برابر 700 نفر بودند . آلفای کرونباخ در این تحقیق بالای 7/0 بدست آمد . با فرمول کوکران تعداد 260 نفر به عنوان نمونه انتخاب و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار های -25 SPSS 2- SmartPLS استفاده شد .
.یافته ها : شناخت ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباط آن بر افزایش بهبود کیفیت تصمیم گیری مدیران بانک .
نتیجه : آمادگی مدیران بانک در استفاده از فناوری اطلاعات و افزایش کیفیت تصمیم گیری تاثیر معنی داری دارد .
کلمات کلیدی : فناوری اطلاعات، تصمیم‌گیری سازمانی، آمادگی مدیران

کلیدواژه‌هادوره 10، 4(پیاپی 36 زمستان 1398)
تابستان 1399
صفحه 53-64
  • تاریخ دریافت: 01 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 27 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 07 مرداد 1399