ارائه الگوی عوامل تاثیر گذار بانکداری کارآفرینانه بر اساس نظام خط مشی گذاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

2 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، ایران

چکیده

زمینه: در سالیان اخیر، کارآفرینی به یکی از جریان های اصلی در حوزه اقتصاد تبدیل شده است، به شکلی که ضرورت نظام خط مشی گذاری در زمینه کارآفرینی و اجرای آن در بانکداری به یکی پیچیده ترین مسایل مدیران تبدیل شده است.
هدف: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر بانکداری کارآفرینانه مبتنی بر نظام خط مشی گذاری در بانک سپه و با استفاده از روش آمیخته اجرا شده است.
روش ها: جامعه آماری تحقیق شامل 105 مدیر شعبات بانک سپه بود که با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و بر اساس فرمول کوکران،83 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی آن توسط اعضای هیئت علمی و پایایی آن با روش پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ تایید شد. بر این اساس پس از بررسی ادبیات پژوهش و احصای نظرات خبرگان حوزه خط‌مشی‌گذاری، عوامل مؤثر شناسایی شد.
نتایج: تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS انجام گرفت. نتایج پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنادار مؤلفه‌های نظام خط‌مشی گذاری در بانک از منظر کارآفرینی با ضریب57/0 است.

کلیدواژه‌ها