تأثیر خط مشی های منابع انسانی بر کیفیت سرمایه انسانی با نقش تعدیل‌گر تغییر نسل در شرکت های خانوادگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی،واحد گرگان، دانشگاه ازاد اسلامی،گرگان،ایران.

2 گروه مدیریت دولتی،واحد گرگان،دانشگاه آزاد اسلامی،گرگان،ایران

چکیده

زمینه و هدف: خط مشی‌ها و اقدامات مدیریت منابع انسانی در شرکت ‌های خانوادگی می‌تواند مهارت‌ها، نگرش‌ها و رفتار افراد را برای انجام کار شکل داده و به اهداف شرکت‌ها نزدیک کند.
روش تحقیق: هدف این پژوهش کاربردی و روش گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی بوده روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده که 108نفر از مدیران و سهام‌داران شرکت های خانوادگی انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد مزاگاتوس و همکاران(2018) که روایی پرسشنامه صوری و پایایی آن با ضریب آلفای‌کرونباخ برای هر یک از سازه های شیوه‌های افزایش مهارت کارکنان دارای روابط خویشاوندی (0.94)شیوه‌های افزایش انگیزه کارکنان دارای روابط خویشاوندی (0.84)شیوه‌های افزایش مهارت کارکنان دارای فاقد روابط خویشاوندی(0.77) تأیید شد. آزمون فرضیه‌ها با مدل‌یابی معادلات‌ساختاری به‌کمک نرم افزار پی‌ال‌اس انجام شد.
یافته‌ها: بین خط مشی‌های منابع انسانی، افزایش‌مهارت و انگیزه کارکنان دارای روابط‌خویشاوندی و فاقد روابط‌خویشاوندی با کیفیت‌سرمایه‌انسانی‌سازمانی رابطه مثبت و معنی‌داری داشت. مراحل تغییر نسل در رابطه بین افزایش مهارت و انگیزه کارکنان فاقدروابط خویشاوندی و کیفیت‌سرمایه‌انسانی‌سازمانی نقش تعدیلی نداشته است. اما رابطه بین افزایش مهارت و انگیزه کارکنان دارای روابط‌خویشاوندی با کیفیت‌سرمایه‌انسانی‌سازمانی را تعدیل نمود.
نتیجه گیری: با توجه یافته ها، تأثیر مثبتی که اقدامات افزایش انگیزه منابع انسانی بر تمایلات کارکنان فاقد روابط خویشاوندی در توسعه کیفیت سرمایه انسانی دارد، مستقل از مرحله تغییر نسل شرکت‌های خانوادگی بوده است

کلیدواژه‌ها