تبیین مفهوم مشارکت سازمانی و ارائه الگوی ارزیابی آن در سازمان‌های دولتی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد سنندج

2 مدیریت دولتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد سنندج ،ایران

3 مدیریت دولتی .دانشکده علوم انسانی .دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد سنندج

4 یوسف آبادخ سیدجمال ادین اسدآبادی خ نهم پلاک 23 واحد 8

چکیده

زمینه : برای جلب مشارکت کارکنان در امور سازمان، مطالعات متعددی انجام و برنامه‌ها و الگوهای مختلفی در دنیا تجربه شده اما چالش اصلی ،عدم هم‌پوشانی مطالعات، ارزیابی عملکرد مشارکتی ، نقصان درک مشترک از مفهوم دقیق مشارکت و کمبود نظام جامع ارزیابی است.
هدف :ارایه الگوی یکپارچه ارزیابی مشارکت درسازمانهای دولتی است.
روش: از لحاظ هدف اکتشافی وتوصیفی،داده ها بصورت کیفی و به روش نظریه داده بنیاد، از ادبیات پژوهش و مصاحبه با نخبگان، کارکنان و مسئولان سازمان‌های دولتی دریک مقطع زمانی اخذ و با تحلیل مستمرداده‌ها بانرم افزارMAXQDA، روابط و ابعاد، شناسایی والگوی ارزیابی ارایه می شود که کاربردی است.
یافته ها: در کدگذاری باز،1075کد مفهومی شناسایی و با همگرایی میان آنها، 13 مقوله محوری شامل مفهوم ، فلسفه ،شرایط علی ،شرایط مداخله گر ، شرایط زمینه،شرایط محیطی ،استراتژی ،فراگرد ، شکل ، پیامدها، ارزیابی و نظام مشارکت سازمانی به دست آمد.مقوله نظام مشارکت سازمانی به عنوان پدیده مرکزی انتخاب، روابط آن بامقوله ها تبیین و طبق روش علل اربعه ارسطو، الگوی ارزیابی درچهار بعد وضعیت غایی، وضعیت مادی، وضعیت صوری و وضعیت فاعلی، ارایه شد.
نتیجه گیری: این الگو وضعیت مشارکت سازمانی را براساس ابعاد حاصل ازنظریه داده بنیاد، بطورنظام‌مند اندازه‌گیری، ارزیابی و بازخوردآن در فرایند تحقق ارزش‌های اجتماعی تعریف شده در سازمانهای دولتی بکار میرود.

کلیدواژه‌ها