الگو شایسته‌سالاری مدیران؛ ابزاری کارآمد در خط‌مشی گذاری مراکز آموزش علمی کاربردی و مهارتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وزارت جهادکشاورزی

2 'گروه مدیریت آموزشی ، دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تدوین الگو شایسته‌سالاری در سازمان‌های آموزشی به‌عنوان یک ابزار مؤثر در سیاست‌گذاری انجام شد. روش تحقیق ترکیبی،کاربردی، ‌میدانی، توصیفی و غیرتجربی بود. در مرحله کیفی و به جهت دستیابی به اشباع نظری با خبرگان مصاحبه شد که منتج به پرسشنامه اولیه شد. نتیجه تحلیل عامل اکتشافی خروجی پرسشنامه‌های اولیه برای کفایت داده‌ها محاسبه شد و درنهایت11مؤلفه مستخرج قابلیت تبیین87/88% واریانس شایسته‌سالاری را داشت. پرسشنامه مستخرج در اختیار خبرگان ذی‌مدخل انتخاب مدیران مطروحه قرار گرفت که پس از جمع‌آوری و استفاده ازPLS، نسبت به طراحی مدل شایسته‌سالاری اقدام شد. مؤلفه‌ها و رتبه‌بندی وضعیت مطلوب عبارت بودند از: مدیریت بحران، توانمند، رهبری و کارتیمی، علم و دانش مدیریتی، تفکر کارآفرینی و توسعه‌ای، اخلاق، تفکر انتقادی و خلاق، سیاستمداری، تفکر توسعه موج چهارم، تفکر سیستمی، تفکر سازمان یادگیرنده. برای نخستین بار دو مفهوم سیاستمداری و تفکر موج چهارم به‌عنوان مؤلفه‌های کارآمد در مدل‌های شایسته‌سالاری به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری معرفی شد.

کلیدواژه‌ها