شاخص های مدیریت جهادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد کرمان

2 مدیر گروه دکتری مدیریت دولتی گرایش تطبیقی و توسعه،علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان،ایران

3 دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمان

4 دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

بسیاری از اندیشمندان توسعه، مدیریت را مهم‌ترین رکن پیشرفت جوامع می‌دانند. مدیریت جهادی به‌عنوان سبکی برخاسته از تفکر دینی واجتماعی ما، پیشینه‌ای به درازای انقلاب اسلامی دارد. این پژوهش، با هدف شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های مدیریت جهادی انجام شدکه جامعه آماری آن، خبرگان آگاه به موضوع و مدیران ارشد سازمان‌ها بوده وحجم نمونه با روش نمونه‌گیری گلوله برفی 50 نفر تعیین گردید، ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه‌ای اقدام و سپس با مصاحبه خبرگی اشباع اطلاعاتی حاصل گردید.به‌منظور نهایی سازی فهرست شاخص‌ها ورتبه بندی آن ها، از روش دلفی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید، برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده ‌شد و بر این اساس76 شاخص برای مدیریت جهادی شناسایی گردید،25 شاخص اول در گروه با اهمیت زیاد قرار گرفتند.که بیشتر حالت فرهنگی، ارزشی و معنوی دارند و عمل به آن‌ها برای یک مدیر جهادی بسیار ضروری و مهم است و عدم رعایت آن‌ها خصوصیت جهادی بودن را از مدیریت می‌گیرد. شاخص‌های 26 تا 50 در گروه با اهمیت متوسط قرار گرفتند که بیشتر حالت رفتاری دارند و عدم رعایت آن‌ها ضعف در مدیریت را نشان می‌دهد.شاخص‌های 51 تا 76 با اهمیت کمتر هستند که بیشتر با شخصیت مدیر ارتباط دارند و تأکید بیشتر روی آن‌ها می‌تواند مدیر جهادی را به شکل رهبر سازمان پدیدار سازد.

کلیدواژه‌ها