شناسایی و طراحی مدل عوامل موثر بر اجرای پروژه‌های صنعت برق – مطالعه موردی پروژه‌های دیسپاچینگ شرکت برق منطقه‌ای خراسان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی / دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری/ دانشگاه سمنان

2 دانشیار ؛ دانشگاه سمنان

3 دانشگاه سمنان

4 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم داری، دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده

زمینه: بررسی چالش‌های موجود در پیش بینی نیازهای جامعه به برق و انجام به موقع اقدامات لازم به‌منظور برقرسانی به مردم، پیشگیری از بروز قطعی و خاموشی برق، پایش و کنترل شبکه قدرت می‌باشد.
هدف: شناسایی و طراحی مدل عوامل موثر بر اجرای پروژه‌های صنعت برق به‌ویژه پروژه‌های سیستم‌های دیسپاچینگ می‌باشد.
روش تحقیق: از مصاحبه حضوری ساختارنیافته با مدیران و خبرگان صنعت برق در خراسان استفاده شد. پس از شناسایی عوامل موثر و گروه بندی آن‌ها با روش مدل‌سازی تفسیری ساختاری طبقه‌بندی معیارها و برقراری ارتباط بین آن‌ها و ارائه الگو انجام گردید.
یافته ها: تعداد 162 معیار به عنوان عوامل موثر بر اجرای پروژه‌ها شناسایی شدند که پس از مرتب کردن و دسته‌بندی، معیارها در 11 گروه تقسیم بندی شدند که 7 تا از این موارد نیز به چندین معیار دیگر تقسیم‌بندی شدند.
شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، تورم، برنامه‌ریزی، طرح، نیروی انسانی، معارضین، فرآیند تصمیم‌گیری، هماهنگی درون واحدهای شرکت، کنترل پروژه، نقص قوانین، و هماهنگی با سازمان‌‌های مختلف به عنوان معیارهای 11‌گانه اعلام شدند. که بجز معیارهای نقص قوانین، معارضین، شرایط سیاسی و هماهنگی با سازمان‌های مختلف بقیه معیارها نیز به چندین معیار دیگر تقسیم‌بندی شدند.
نتیجه گیری: با شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر بر اجرای پروژه های صنعت برق و ارائه مدل، اقدامات پیشگیرانه پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها