استراتژیهای برتر مدیریت منابع انسانی در بخش عمومی مورد مطالعه : اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری،دانشکده علوم انسانی، واحد ارومیه ،دانشگاه آزاداسلامی،ارومیه،

2 گروه حسابداری ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ،ارومیه ،ایران

چکیده

زمینه: برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی در سازمانهای بخش عمومی بسیار با اهمیت است، چرا که دستیابی به اهداف سازمانی و ارائه خدمات با کیفیت و دلیل موفقیت این بخش در کشورهای توسعه یافته، داشتن سرمایه فکری است.
هدف: هدف پژوهش حاضر بهره‌گیری از ابزارهای مدیریت استراتژیک برای برنامه‌ریزی منابع‌ انسانی در اداره‌کل ‌امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجانغربی بوده است. بدلیل نظارتی این سازمان ، برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی برای آن اهمیت موضوع پژوهش را مضاعف می‌کند .
روش‌ها:جامعۀ آماری شامل مدیران و کارکنان سازمان (115 نفر) بوده است. گردآوری اطلاعات ازطریق پرسشنامه محقق‌ساخته شامل 36 گویه بر‌اساس طیف لیکرت بوده و در پاییز 1397 جمع‌آوری شده است. ابزارهای مدیریت استراتژیک مورد استفاده شامل ماتریس برنامه‌ریزی کمی استراتژیک QSPM، ماتریس عوامل داخلی و خارجی، و تحلیل SWOT ، بودند.
یافته ها: استراتژیهای تدوین شده شامل 10 استراتژی بوده که در جدول شماره 4 و اولویت‌بندی استراتژیها در جدول شماره 5 آمده‌اند .
نتیجه‌گیری: نتایج نشان دادکه، استراتژی اصلاح نظام پاداش مبتنی‌بر عملکرد و نظام‌مندکردن سیستم انتصابات و جانشین‌پروری براساس شایستگی از مهمترین استراتژی‌های برنامه‌ریزی منابع انسانی در این سازمان می‌باشد. بنا‌‌براین پیشنهاد می‌شود، سازمان نسبت به برنامه‌ریزی استراتژیک در منابع انسانی با اولویت بخشیدن به این عوامل اقدام نماید.

کلیدواژه‌ها