شناسایی ابعاد و مؤلفه‌ های آوای نوع دوستانه در تعامل با کارکنان شهرداری مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، موسسه آموزش عالی تابران، مشهد، ایران

2 استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

3 دانشیار فردوسی مشهد

4 دانشیار دانشگه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین مفهوم آوای نوع دوستانه کارکنان انجام شده است. آوای نوع دوستانه، ابراز ایده‌ها، اطلاعات و نظرهای مرتبط با کار مبتنی بر انگیزه های مشارکتی تعریف شده است.
روش: این مطالعه به روش کیفی و بر مبنای استراتژی پدیدارشناسی انجام شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته و عمیق و جهت تجزیه و تحلیل آن‌ها از رویکرد کلایزی استفاده گردید. جامعه مورد مطالعه پژوهش را کلیه کارکنان شهرداری مشهد که تجربه بروز بیش از 20 بار آوای نوع دوستانه را به صورت رسمی داشته و حداقل سه سال سابقه کار در شهرداری مشهد را داشتند، تشکیل دادند که با توجه به نمونه‌گیری هدفمند و کفایت آن مورد مصاحبه قرار گرفتند.
یافته ها: از یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها، 4 بعد ارتقادهنده، آزادانه، پیشگیرانه و اخلاق مدارانه پدیدار گردید.
نتیجه گیری: یافته‌های این پژوهش بینش ارزشمندی را در مورد آوای نوع دوستانه کارکنان فراهم می‌کند که می‌تواند به دستاوردهای بزرگی برای سازمان‌ها منجر شود و در حوزه مشارکت مثبت سازمانی کاربرد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها