بررسی ارتباط بین نقش بازیگران تدوین خط مشی عمومی با اجرای خط مشی های سلامت نظام اداری(مورد مطالعه:سازمان های اجرایی استان خوزستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 استادیار، گروه آمار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

زمینه: یکی از دلایل عدم اجرای صحیح خطمشیهای عمومی عدم ارتباط بین تدوین کنندگان خطمشی عمومی و مجریان میباشد. در صورتی که تدوین کنندگان خطمشی عمومی با اجرا ارتباط داشته باشند بسیاری از مشکلات از بین خواهند رفت اما در عمل این گونه نیست.
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین نقش بازیگران تدوین خطمشی عمومی در اجرای خطمشیهای سلامت نظام اداری انجام شده است.
روش: در این پژوهش جهت شناسایی بازیگران تدوین خطمشی عمومی از نظرات خبرگان با سابقه در حوزه خطمشی گذاری عمومی استفاده و سپس با تلفیق مولفههای استخراج شده از مبانی نظری پژوهش، پرسش نامه ای در خصوص نقش بازیگران تدوین خطمشی عمومی تنظیم گردید. برای شناسایی خطمشیهای سلامت نظام اداری از قوانین و خطمشیهای این حوزه استفاده و در اختیار پاسخگویان قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزارهای Spss 22 و Amos 22 استفاده شد.
یافته ها: در این پژوهش که بیشترین میانگین رتبه(63/7) مربوط به رسانههای گروهی بود. همچنین در خصوص وضعیت اجرای خطمشیهای سلامت نظام اداری در دستگاههای اجرایی رتبه بندی صورت گرفت.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین نقش بازیگران تدوین خطمشی عمومی با اجرای خطمشیهای سلامت نظام اداری رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها