تاثیر تمرکززدایی دولت برکاهش فساد اداری با نقش میانجی استقرار دولت الکترونیک (مطالعه موردی: سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مدیریت دولتی، دانشکده ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

2 گروه آموزشی مدیریت دولتی، دانشکده ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران .

چکیده

زمینه: فساد اداری، معضل اساسی سازمان‌های دولتی در بسیاری از کشورهای جهان است. به نظر می رسد که توسعه فناوری اطلاعات و استقرار دولت الکترونیک، آغازگر مرحله جدیدی در جهت شفاف‌سازی و کاهش فساد اداری در سازمان‌ها است.
هدف: بررسی تاثیر تمرکز زدایی دولت بر کاهش فساد اداری با نقش میانجی استقرار دولت الکترونیک در سازمان‏های دولتی استان آذربایجان غربی .
روش: از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نوع تحقیقات همبستگی می‌باشد. جامعه آماری، کلیه کارکنان سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی به تعداد 63079 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ بندی شده 382 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند‌. جهت جمع‌آوری و سنجش اطلاعات به ترتیب از پرسشنامه های استاندارد تمرکززدایی پینتریچ و درابدالی (1392) با ضرایب آلفای کرونباخ 85/0، استقرار دولت الکترونیک رضایی‌کیا (1392) 81/0، و فساد اداری شریفی و ژانگ (2009) 9/0 استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه‌ها به تائید خبرگان رسید.
یافته‌ها :تمرکززدایی دولت بر استقرار دولت الکترونیک، استقرار دولت الکترونیک بر کاهش فساد اداری، و تمرکز زدایی دولت بر کاهش فساد اداری تاثیر مثبت داشته است.
نتیجه‌گیری: نتایج کلی بیانگر تاثیر تمرکز زدایی دولت از طریق استقرار دولت الکترونیک بر کاهش فساد اداری در سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی است.

کلیدواژه‌ها