حکمرانی اینترنتی ؛ بازیگران اصلی، دولتها و رسانه‌های اجتماعی: با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیرِیت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه: موضوع حکمرانی اینترنت دارای ساختار چند وجهی و دارای ارتباط متقابل در میان ذینفعان مختلفی میباشد.در این میان اثر حکمرانی اینترنتی بر کاربران نیاز به فهم بهتری دارد. تحقیقات در حوزه حکمرانی اینترنتی بیشتر حکمرانی در سطح کلان را نشانه رفته‌است و تحقیقات اندکی اثر تصمیمات را بر سازمان و کاربران بررسی کرده است. این تحقیق به دنبال ارائه مدل کلی حکمرانی اینترنتی با استفاده از روش فراترکیب میباشد.
هدف:هدف مفهوم سازی حکمرانی اینترنتی، بازیگران اصلی آن و تبیین نقش دولتها و رسانه‌های اجتماعی است.
روش تحقیق: از روش کیفی فراترکیب استفاده شده است و تمام گام‌های روش به دقت پیاده‌سازی گردیده‌است.
یافته‌ها: در ابتدا 45 مقاله و نهایتا 22 مقاله کیفی برای انجام فرآیند فراترکیب انتخاب و به دقت بررسی شدند و فرآیند به دقت بر روی مقالات اجرا گردید.
نتیجه‌گیری: حکمرانی اینترنتی یک مفهوم چند لایه است که بازیگران مختلفی در هر لایه آن نقش ایفا می‌کنند. رسانه‌های اجتماعی نقش مهمی در حکمرانی دارند و لی دولتها بسته به ماهیتشان میتوانند در لایه های مختلفی از این مدل نقش آفرینی کنند و بسته به اینکه در کدام لایه باشند اثرات متفاوتی خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها