ارائه مدل عقلانیت در سیاست گذاری نظامِ آموزشِ دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بردسکن، دانشگاه آزاد اسلامی، بردسکن، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

4 استادیار گروه مدیریت ، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

زمینه: با توجه به سهم بسیار بزرگ سیاستگذاری در اداره امور دولت در برابر پیچیدگی های محیطی، در نظر گرفتن یا مغفول ماندن شاخصهای یک سیاست می تواند آن را به بهترین شکل اجرا نماید یا اینکه آن را با شکست مواجه کند.
هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل عقلانیت در سیاستگذاری نظام آموزش دانشگاه آزاد اسلامی میباشد.
روش پژوهش: روش پژوهش در این تحقیق، روش دلفی می باشد. جهت شناسایی مولفه های تحقیق از مبانی نظری پژوهش و مولفه های پیشنهادی خبرگان استفاده شده است. خبرگان تحقیق، هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی می باشند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. در تجزیه و تحلیل داده ها جهت رتبه بندی اهمیت مولفه ها، از تکنیک آنتروپی شانون استفاده شده است.
یافته ها: یافته های تحقیق، 69 شاخص ، 13 مولفه و 3 مقوله در حوزه عقلانیت در سیاستگذاری میباشد.
عقلانیت اقتصادی بعنوان بیشترین اهمیت و عقلانیت قانونی با کمترین ضریب اهمیت بدست آمده است.
نتیجه گیری: مولفه های شناسایی شده برای سیاستگذاری در نظام آموزش میتواند مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها