تحلیل اثر مهارتهای کوانتومی بر رهبری کوانتومی با نقش میانجی مدیریت دانش سازمانی در شرکت مگاموتور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

زمینه: پژوهش حاضر در زمینه مهارت های کوانتومی، رهبری کوانتومی و مدیریت دانش سازمانی نوشته شده است.
هدف: هدف اصلی تحقیق حاضر تحلیل اثر مهارت های کوانتومی بر رهبری کوانتومی با نقش میانجی مدیریت دانش سازمانی است.
روش: این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی، و یک پژوهش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 3569 نفر و نمونه‌ای به حجم 347 نفر است که مطابق جدول مورگان و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. تحلیل داده‌ها نیز از طریق روش‌های الگوی معادلات ساختاری انجام یافته است.
یافته‌ها: نتایج تحلیل‌ها نشان داد که مهارت های کوانتومی بر رهبری کوانتومی و مدیریت دانش بر رهبری کوانتومی تأثیر معناداری دارد. در نهایت نتایج نشان داد که مهارت های کوانتومی بر رهبری کوانتومی با نقش میانجی مدیریت دانش سازمانی تأثیر معناداری دارد.
نتیجه‌گیری: از آن جا که مهارت های کوانتومی بر رهبری کوانتومی با نقش میانجی مدیریت دانش سازمانی تأثیر معناداری دارد، بنابراین در ارتقاء سطح رهبری شرکت، می‌توان مهارت های کوانتومی و مدیریت استراتژیک دانش سازمانی را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها