تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی در قوه قضائیه بر اساس مدل ناکامورا و اسمال وود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه مدیریت دولتی، اصفهان، ایران

2 مدیریت دولتی -دانشکده مدیریت - داشگاه ازاد اصفهان -شهر اصفهان - ایران

چکیده

قوه قضائیه با توجه به نقش مؤثری که در حل و فصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی، گسترش و اجرای عدالت و اقامه‏ی حدود الهی دارد، اجرای خط مشی ها در آن، تمام بخش های جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد.
هدف این تحقیق، بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی در قوه قضائیه بوده است.
براساس ادبیات در بحث اجرا، پژوهش های انجام شده و دیدگاه صاحب نظران قوه قضائیه، عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی بررسی گردید. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه با 28 نفراز متخصصان فعال در زمینه تدوین ، اجرا و ارزیابی خط مشی های قوه قضائیه استفاده شده است. نمونه گیری به صورت هدفمند و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد کیفی و از روش تحلیل محتوا و تکنیک تجزیه و تحلیل مضمون استفاده شده است.
بر اساس نتایج تحقیق عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی در قوه قضائیه به ترتیب اولویت مجریان، تدوین کنندگان، ارزیابان، رابطه بین مجریان و تدوین کنندگان و معیارهای ارزیابی پیامدهای خط مشی هستند و رابطه عمیق و دوسویه ای بین مجریان و خط مشی گذاران در قوه قضائیه وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها