طراحی الگوی سناریونویسی مدیریت دانش اثربخش با رویکرد فناوری اطلاعات درسازمان نظامی(مطالعه موردی : سپاه عاشورا)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدیریت

چکیده

هدف این پژوهش ارائه مدل مدیریت دانش اثربخش با رویکرد فناوری اطلاعات با الگوی سناریونویسی درسازمان نظامی است. روش تحقیق این مطالعه بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب شیوه گرد آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. داده ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز و دﻟﻔﯽ از ﺧﺒﺮﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺣﻮزه مدیریت دانش ﺟﻤﻊآوری و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار MicMac ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ 6 ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی از ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ 6 ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﺑﺮ آﯾﻨﺪه سازمان نظامی دانش بنیان دارد. اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﯾﻪ در ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ابتدا سه سناریو مطرح شد سناریوی اول مربوط به سناریوی اهداف ، سناریوی دوم مربوط به دانش و سناریوی سوم منابع انسانی بود . که سناریوی اول با برنامه ریزی دارای بهترین حالت مطلوب بود.سپس هریک از مولفه های کلیدی رتبه بندی شدند . که نتایج پژوهش شش عامل اساسی برنامه ریزی ، دانش تخصصی ، تعیین استراتژی ، اطلاعات به روز ، روحیه کارتیمی و متخصصین را بعنوان مولفه های مدل مدیریت دانش اثربخش درسازمان نظامی نشان داد.

کلیدواژه‌ها