شناسایی ابعاد اجرای خط مشی های کنترل آلودگی هوا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

زمینه: یکی از مهمترین مسائلی که امروزه بیشتر کشورها، از جمله ایران، با آن مواجهند، اجرای ناموفق خط مشی های عمومی است. علیرغم اقدامات متعددی که در سالهای گذشته برای اجرای خط مشی های کنترل آلودگی هوا در ایران صورت گرفته، همچنان نتایج مطلوب حاصل نشده است.
هدف: هدف از این پژوهش، شناسایی ابعاد اجرای خط مشی های کنترل آلودگی هوا در ایران است.
روش : به منظور اکتشاف این ابعاد، ابتدا از طریق مطالعه عمیق ادبیات نظری، الگوهای مشهور اجرای خط مشی و شاخصها و مولفه های آنها شناسایی و در ادامه، با توجه به ماهیت اکتشافی و خبره گرا بودن سوالات پژوهش، پس از مصاحبه با خبرگان و نیز 2 مطالعه مستقل، با استفاده از روش تحلیل مضمون در سه سطح مضامین پایه، سازماندهنده و فراگیر، ابعاد و مولفه های دیگری نیز استخراج شدند.
یافته ها: تحلیل داده‌ها در فرآیند کدگذاری منجر به ظهور 85 مضمون پایه در قالب 19 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون فراگیر و ارائه شبکه های مضامین شد.
نتیجه گیری: ابعاد اجرای خط مشی های کنترل آلودگی هوا در ایران عبارتند از : «سیاستگذاری»، «برنامه ریزی و بسیج منابع»، «مدیریت و شبکه اجرا»، «نظارت و ارزیابی»، «ذینفعان و گروههای هدف» و «عوامل زمینه ای»

کلیدواژه‌ها