تأثیر عوامل درون و برون سازمانی مؤثر بر اجرای بهینه خط‌مشی‌های دولتی (مورد مطالعه: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

چکیده

زمینه: اجرا مجموعه فعالیت‌هایی است که به منظور پیاده‌سازی تصمیم اتخاذ شده در خط‌مشی‌ها صورت می‌پذیرد. تحقیقات نشان می دهد که خط مشی های زیادی وضع می گردند اما اجرا نمی‌شوند و یا به صورت ناقص به اجرا درمی آیند.
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عوامل درون و برون سازمانی مؤثر بر اجرای بهینه خط مشی های دولتی است .
روش‌ها: در جهت تحقق اهداف پژوهش پس از بررسی ادبیات و مبانی نظری مربوطه سعی شد تا مهم ترین عوامل درون و برون سازمان مؤثر بر اجرای بهینه خط‌مشی ها شناسایی شود. بنابراین هفت عامل و شاخص های آنها بر اساس میزان تکرار و اهمیت انتخاب گردید و در قالب هفت فرضیه ارتباط عوامل مذکور با نحوه اجرای بهینه خط مشی مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، 120 نفر از کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی است که حجم نمونه به کمک فرمول مورگان، 92 نفر محاسبه شد. با توجه به این که متغیر اجرای خط مشی های عمومی دارای توزیع غیرنرمال هستند، به منظور تعیین تأثیر معنی داری از آزمون غیرپارامتری t یک نمونه ای جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج بیانگر ارتباط مثبت و معنادار همه عوامل درون و برون سازمانی با اجرای بهینه خط‌مشی‌ها در سازمان بود.

کلیدواژه‌ها