تاثیر رهبری استراتژیک از طریق تفکر استراتژیک برعملکرد سازمانی در شرکت ساپکو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این تحقیق تعیین میزان تاثیر رهبری استراتژیک از طریق تفکر استراتژیک بر عملکرد سازمانی در شرکت ساپکو بود روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از ن تحلیل داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارشناسان و مدیران شاغل در شرکت ساپکو به تعداد 300 نفرتشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 168 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد رهبری استراتژیک سرات و همکاران(2011)، پرسش نامه استاندارد تفکر استراتژیک لیدتکا ( 1998) و پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی کاپلان و نورتون(1995)بود که روایی پرسشنامه ها مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای رهبری استراتژیک 89/0 ، تفکر استراتژیک ( 1998) 95/0 و عملکرد سازمانی 91/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر ضریب همبستگی پیرسون ، روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM ) انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که رهبری استراتژیک از طریق تفکر استراتژیک بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد و این تاثیر معنادار بوده و میزان تاثیر کل آن برابر 25/0 می باشد

کلیدواژه‌ها