تبیین چالش‌های متناسب‌سازی ساختار تشکیلات دولت در اجرای برنامه‌ جامع اصلاح نظام اداری و مقایسه وضع موجود و مطلوب آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد سنندج - ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

زمینه: امروزه متناسب‌سازی ساختار دولت و نظام اداری از بحث‌برانگیزترن مباحث مرتبط با اداره‌ی امور دولتی است. نظام اداری در توسعه هرجامعه‌ای نقش اساسی ایفاء می‌کند، به‌نحوی که بدون داشتن یک نظام اداری متناسب، دستیابی به توسعه ناممکن است.
هدف: هدف اصلی این پژوهش شناسایی چالش‌ها و راه‌کارهای متناسب‌سازی ساختار تشکیلات دولت در اجرای برنامه اصلاح نظام اداری بوده است. روش: این پژوهش از نظر نحوة گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی، و از نظر مقاصد پژوهش، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش نیز خبرگان علمی و اجرایی در محیط دانشگاهی و سازمان‌های دولتی بوده‌اند. برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌های محقق‌ساخته به‌کارگرفته شد، و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با نرم-افزارهای اس.پی.اس.اس و اکسل انجام گرفت.
یافته‌ها: در این پژوهش با بررسی ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان، تعداد 66 شاخص شناسایی و استخراج گردید، که بعد از قضاوت خبرگان و با استفاده از آزمون دلفی فازی 29 مورد از شاخص ها مورد تائید قرار گرفت و در 5 مولفه اصلی سازماندهی گردید. نتایج تحقیق بر اساس آزمون تی‌دو نمونه مستقل نشان داد که وضعیت موجود ساختار تشکیلات دولت مناسب نیست و با وضعیت مطلوب فاصله معنی‌دار و بسیار زیادی دارد.
نتیجه‌گیری: سعی مدیران بر تعدیل یا مرتفع کردن آنها می‌تواند گام بزرگی در جهت متناسب‌سازی ساختار تشکیلات دولت باشد.

کلیدواژه‌ها