بررسی تأثیر استراتژی های منابع انسانی بر چابکی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر (از دیدگاه مدیران و اساتید)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیرگراستادیار گروه مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی واحد جامع شوشتر

چکیده

در سازمان‌های چابک که همواره با تغییرات مستمر محیطی روبرو هستند، توانایی و انعطاف‌پذیری منابع انسانی نقش مهمی در موفقیت سازمان ها ایفا می‌کند. استراتژی‌های منابع انسانی توانایی منابع انسانی سازمان‌ را برای پاسخگویی به تغییرات محیطی توسعه می‌دهند. هدف از تحقیق بررسی تأثیر استراتژی های منابع انسانی بر چابکی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر است. تحقیق حاضر بر اساس هدف، کاربردی است و بر حسب گردآوری داده ها توصیفی-علی است. جامعه آماری پژوهش شامل 200 استاد و 40 مدیر، با کمک روش نمونه گیری متناسب با حجم 132 استاد و 36 مدیر به عنوان نمونه انتخاب شد، و پرسشنامه استراتژی های منابع انسانی بر اساس مدل آرمسترانگ (1994) و چابکی سازمانی بر اساس مدل باردواج و سمبامورتی (2005) توزیع شد و 168 پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور آزمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد استراتژی‌ منابع انسانی تأثیر مثبت و قابل توجهی بر چابکی سازمانی و مؤلفه های آن دارد. همچنین مؤلفه های استراتژی منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر چابکی سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر دارد.

کلیدواژه‌ها