میانجیگری تأثیر سرمایه اجتماعی بین رهبری تحول گرا و رفتار و شهروندی سازمانی در کارکنــان بهداشــتی درمانــی شــاغل در شــبکه بهداشــت -درمــان استان قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی پرستاری وکارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت دانشگاه مازندران واحدساری،ساری،ایران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی میانجیگری تأثیر سرمایه اجتماعی بین رهبری تحول گرا و رفتار و شهروندی سازمانی در کارکنــان بهداشــتی درمانــی شــاغل در شــبکه بهداشــت -درمــان استان قم بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی و نتایج آن کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنــان بهداشــتی درمانــی شــاغل در شــبکه بهداشــت -درمــان استان قم، 4789 نفر می‌باشد. نمونه آماری 384 نفر است که از حجم نمونه کوکران استفاده شده است و نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده بود. برای گردآوری داده‎ها از سه پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناپاهایت و گوشال(2007)، رفتار شهروندی سازمانی پادساکف(2010) و سبک رهبری تحول گرا باس و آولیو (1997)استفاده شد. برای تحلیل اطلاعات در بخش آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) استفاده شد، همچنین از شاخص های کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع داده‌ها استفاده و برای پاسخ به سؤالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری از نرم‌افزارهای SPSS نسخه 24 و Smart PLS نسخه 0/2 استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که رهبری تحول گرا بر رفتار شهروندی کارکنــان بهداشــتی درمانــی شــاغل در شــبکه بهداشــت -درمــان استان قم اثر گذار است و سرمایه اجتماعی در رابطه بین رهبری تحول گرا و رفتار شهروندی سازمانی، میانجی جزئی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها