آسیب‌شناسی اجرای خط‌مشی‌های سلامت اداری با رویکرد حکمرانی خوب در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاد گار امام (ره)

چکیده

زمینه: در مدیریت دولتی، اصول حکمرانی خوب پارادایم جدیدی است که بر نقش مدیران دولتی در فراهم آوردن خدمات با کیفیت بالا و عرضة آن به شهروندان و گروه‌های گوناگون تأکید دارد.
هدف اصلی: هدف این پژوهش «آسیبشناسی اجرای خطمشیهای سلامت اداری با رویکرد حکمرانی خوب »، بهمنظور بیان راهکارهایی برای اجرای خط‌مشی‌های سلامت اداری است.
روش‌ها: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش 408 نفر از مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی می‌باشند و براساس فرمول کوکران، تعداد 198 نفر به‌منزلة نمونة آماری در نظر گرفته شدهاند. روش نمونهگیری طبقهای است و در داخل طبقات، روش تصادفی ساده به‌کار رفته است. ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامهای محققساخته بوده که روایی آن از طریق خبرگان و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق محاسبة آلفای کرونباخ (89/0) تأیید شده است.
یافته های پژوهش: این پژوهش نشان میدهد که در ابعاد کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، پاسخگویی و شفافیت بهترتیب بیشترین فاصله بین وضع موجودووضع مطلوب وجود دارد و در مراحل بعدی، بهترتیب ابعاد عدالت و انصاف، اثربخشی و کارآیی و نتیجهگرایی قرار دارد.
نتیجه گیری:برای رسیدن به اهداف پژوهش وکاهش فاصله بین وضع موجودووضع مطلوب هریک ازابعاد، آسیبهاشناسایی وراهکارهایی عرضه شده است.

کلیدواژه‌ها