تاثیر خط‌مشی‌گذاری مدیریت کلان بر عملکرد شرکت های بزرگ صنعت فولاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازاریابی- واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی- واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق به بررسی تاثیر خط‌مشی‌گذاری مدیریت کلان بر عملکرد شرکت های بزرگ صنعت فولاد پرداخته شد.
روش تحقیق: از لحاظ هدف‌کاربردی و از لحاظ مسیر توصیفی، پیمایشی و همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کارشناسان صنعت فولاد بودند که با توجه به جدول مورگان به شیوه نمونه برداری تصادفی از تعداد 384 نفر پرسشنامه وصول گردیده و بوسیله مدلسازی‌معادلات‌ساختاری مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار‌گرفت.
یافته ها: خط‌مشی‌گذاری‌مدیریت کلان بر آمایش‌سرزمینی، مدیریت‌زنجیره تامین و مقیاس‌مناسب‌تولید تاثیرمثبت دارد. آمایش‌سرزمینی بر مدیریت‌زنجیره‌تامین، لجستیک و قیمت تاثیرمثبت دارد. همچنین تکنولوژی‌تولید بر بهره‌وری شرکت های فولاد تاثیر مثبت داشته و بهره‌وری، مقیاس تولید، لجستیک و مدیریت زنجیره تامین بر قیمت تاثیرگذار است. همچنین تکنولوژی ‌تولید، مدیریت‌زنجیره‌تامین و تعامل‌مناسب‌با‌مشتریان بر محصول شرکت های فولاد تاثیرمثبت دارد. تاثیر قیمت و محصول بر عملکرد‌برند و همینطور محصول و عملکرد بر ارزش ویژه نام‌تجاری نیز مشخص گردید. هرچند تاثیرمدیریت زنجیره تامین برمحصول، تعامل مناسب با مشتریان بر عملکرد و همچنین ارزش ویژه نام تجاری و تاثیر قیمت بر ارزش ویژه نام تجاری شرکت های فولاد اثبات نگردید.
نتیجه گیری: عوامل کلیدی بدست آمده در این پژوهش علاوه بر اینکه با نتایج به دست آمده از پژوهش هایی که در این حوزه انجام شده است مطابقت دارند، نسبت به یافته های گذشته از نوعی جامعیت نیز برخوردارمی باشند

کلیدواژه‌ها