بررسی شاخص های عملکرد در شرکت های دانش بنیان براساس مدل منشور عملکرد (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان استان های خراسان جنوبی، شمالی و رضوی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دولتی، پیام نور بیرجند

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور بیرجند

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی عملکرد شرکت‌های دانش بنیان استان های خراسان جنوبی، شمالی و رضوی بر اساس مدل منشور عملکرد می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، از نوع پیمایشی است. روش گردآوری داده ها در این تحقیق، میدانی و ابزار گردآوری داده ها جهت اندازه‌گیری عملکرد بوسیله پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل نظری منشور عملکرد نیلی و همکاران (2014) که شامل 5 مولفه است استفاده شده است جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان های خراسان جنوبی، شمالی و رضوی در سال 1397 می باشد. نمونه آماری بر اساس فرمول تعداد شاخص ها در معادلات ساختاری همچنین براساس برنامه نویسی در نرم افزار (R) و با توجه به حداقل 80 درصد توان آزمون و میزان (RMESEA)، تعیین گردید که 140نفر بوده است.
نتایج حاصل از تحلیل تحلیل عاملی تاییدی (CFA ) نشان داده است که پنج مؤلفه منشور عملکرد در شرکتهای دانش بنیان (از قبیل: رضایت ذی نفعان کلیدی، استراتژی های ذی نفعان کلیدی، فرآیندهای بحرانی و کلیدی، توانمندی ها، کمک های ذی نفعان کلیدی) همچنین شاخص های آن برای سنجش عملکرد شرکتهای دانش بنیان مناسب هستند

کلیدواژه‌ها