کاربرد کارت امتیازی متوازن در تعیین شاخص های سنجش عملکرد آموزش عالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشگاه شیراز

3 باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

زمینه: کارت امتیازی متوازن یکی از ابزارهای حفظ و آموزش و ارزیابی نیروی انسانی در دانشگاه است و قوت و ضعف آن مستقیماً در کارآیی و اثربخشی جامعه نمود پیدا می‌کند. انجام کارهاى درست و درست انجام دادن کارها، ایجاد یک رابطه تعادلى میان راهبرد (رسالت‌ها) سازمان، از جمله دانشگاه و عملکردهایش (آموزش، پژوهش وخدمات) با توجه به تهدیدهاى رقابتى و فشارهاى روزمره وارد بر فرآیندهاى سازمان برای بهبود و کاراتر شدن و روبرو شدن با چالش‌هاى آینده، سازمان‌ها را وادار کرده است.
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی چگونگی کاربرد کارت امتیازی متوازن در بهبود آموزش عالی و تعیین شاخص‌های سنجش عملکرد از چهار منظر انجام شد.
روش: روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و منابع الکترونیکی بود.
نتایج: به‌منظور بهبود عملکرد خود باید ابزار مدیریت استراتژیک را توسعه دهند، کاربرد ابزاری همچون کارت امتیازی متوازن شرایط را برای پیشرفت ارزیابی موسسات آموزشی عالی مهیا نموده و این امکان را فراهم می‌نماید که منابع را در یک روش راهبردی مناسب تخصیص داده و با یادگیری از بازار و مشتریان، در هر شرایطی فرآیندها و عملیات خود را اصلاح کرده و بهبود بخشند، تا در راستای مأموریت و هدف‌هایشان قدم بردارند.

کلیدواژه‌ها